Ulusal ve Uluslararası Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
1. Dağsalı S, Alhan C, Aykut S, Çağı_____l A, Yiğiter B, Okay C. Delici kalp yaralanmalarına bağlı interventriküler septal defekt. Türk Kardiyol Dern Arş1988;16:156-8.
2. Özler A, Alhan C, Demiray E, Sunay H, Demirtaş M, Ünal D, Sezerman Ö. Kombine mitral ve aort kapağı infektif endokarditi. Medica 1989;5:16-8.
3. Dağsalı S, Demiray E, Alhan C, Demirtaş M, Sungu U. Konjenital aort-sağ ventriküler tünel. Türk Kardiyol Dern Arş 1989;17:249-51.
4. Dağsalı S, Özler A, Aydoğan H, Alhan C, Bilgen F, Sezerman Ö, Çetin H, Demiray E. Triküspid kapakta anüloplastik girişimler ve cerrahi sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 1989;17:23-8.
5. Dağsalı S, Demirtaş M, Kanca A, Gökyay İ, Alhan C, Demiray E. Kapalı mitral komissürotomi sonrası mitral kapak replasmanları. Türk Kardiyol Dern Arş 1990;18:121-3.
6. Özler A, Alhan C, Bilgen F, Tayyareci G, Baturay N. A case of aortico-left ventricular tunnel. Koşuyolu Heart Journal 1991;1:101-3.
7. Dağsalı S, Kanca A, Tezel T, Demiray E, Tezel H, Alhan C, Demirtaş M. Mitral kapak tamir sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 1991;19:291-4.
8. Tezel T, Tezel H, Dağsalı S, Gürkan K, Alhan C, Tayyareci G, Demiray E, Kanca A. Mitral ve/veya aort kapağına takılan Sorin Allcarbon ile Medtronic-Hall mekanik protezlerinin ekokardiyografik karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 1991;19:427-9.
9. Özler A, Yeşilçimen K, Narin A, Çimen S, Alhan C, Bilgen F, Yerlikaya E, İçer Ü. Açık kalp cerrahisi sonrası sarılıklar. T Klin Kardiyoloji 1992;5:210-3.
10.Özler A, Alhan C, Bilgen F, Tezel T, Canik S. Membranöz septum anevrizması ile birlikte ventriküler septal defekt ve cerrahi tedavisi.T Klin Kardiyoloji 1992;5: 222-3.
11.Kayacıoğlu İ, Dağsalı S, Demiray E, Alhan C, Es M.U, İdiz M, Ateş M. Açık kalp cerrahisinden sonra kanama kontrolünde desmopressin asetatın denenmesi. HKK Cer Bült 1993;1:7-8.
12.Dağsalı S, Alhan C, Tayyareci G, Kayacıoğlu İ, Akar H, İdiz M, Ateş M,Demiray E, Tarcan S, Sungu U. Mitral kapak replasmanı sonrası görülen sol ventrikül psödoanevrizması. HKK Cer Bült 1993;1:19-20.
13.Alhan C, Gerçekoğlu H, Demirtaş M,Demiray E, Aka S, Aydoğan H,Dağsalı S, Özler A, Tarcan S, Eren E, Tayyareci G. Çift çıkımlı sağ ventrikül olgularında cerrahi tedavi ve sonuçları. HKK Cer Bült 1993;2:76-9.
14.Dağsalı S, Akay H, Ateş M, Aydoğan H,İdiz M, Alhan C, Demiray E, Gökyay İ. Membranöz renal arter stenozuna bağlı renovasküler hipertansiyon olgusu. HKK Cer Bült 1993;2:96-8.
15.Babacan A, Kudsioğlu T, Aykaç Z, Alhan C, Ağar İ, Canik S. Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil anestezisinde pankuronyum ile atrakuryum karşılaştırılması. GKD Cer Derg 1994;2:112-4.
16.Alhan C, Demiray E, İdiz M, Kayacıoğlu İ, Demirtaş M, Akar H, Dağsalı S, Tarcan S. Superior-septal yolla mitral kapağa yaklaşım. GKD Cer Derg 1994;2:124-7.
17.Alhan C, Bilgen F, İdiz M, Yapıcı F, Demiray E, Özler A. Koroner cerrahi öncesi internal mammarya arterin kullanılabilirliğinin renkli Doppler sonografi ile değerlendirilmesi. GKD Cer Derg 1994;2:155-8.
18.Yapıcı N, Aykaç Z, Alhan C, Kopman E. Kateter uygulaması sırasında görülen pulmoner arter yaralanmaları. GKD Cer Derg 1994;2:194-6.
19.Şerbetçioğlu A, Alhan C, Bilgen F, Yapıcı F, Tarhan A, Özler A. Kardiopulmoner bypass sonrası görülen akut pankreatit olguları. T Klin Kardiyoloji 1994;7:245-7.
20.Akar H, Alhan C, İdiz M, Dağsalı S, Demirtaş M. Parsiyel bilateral pulmoner venöz dönüş anomalisi: olgu sunumu. T Klin Kardiyoloji 1995;8:47-9.
21.Tayyareci G, Narin A, Tezel H, Engin Ö, Aytekin S, Alhan C, Tosun R. Yapay kapak disfonksiyonlarının değerlendirilmesinde transtorasik ekokardiografi. HKK Cer Bült 1995;3:103-7.
22.Alhan C, Tuygun AK, Alhan S, Çakalağaoğlu C, Baçgel F, Kayacıoğlu İ, İdiz M, Şensöz Y, Tarcan S. Kardiak kateterizasyona bağlı periferik vasküler komplikasyonların tanısında renkli Doppler sonografinin yeri. HKK Cer Bült 1996;4:27-31.
23.Demirtaş M, Yapıcı F, Akar H, Kaplan M, Alhan C, Toklu H, Dağsalı S, Eren E, Özler A. Early surgical treatment of ventricular septal rupture in acute myocardial infarction. Türk Kardiyol Dern arş 1996;24:234-7.
24.Süzer A, Alhan C, Süzer Ö, Yapıcı N, Aykaç Z. Mitral kapak replasmanı yapılan pulmoner hipertansif hastalarda erken postoperatif dönemdeki hemodinamik değişiklikler. HKK Cer Bült 1996;4:79-83.
25.Alhan C, Çakalağaoğlu C, Baçgel F, Şensöz Y, İdiz M, Kayacıoğlu İ, Tarcan S, Yiğiter B. Two-year experience with integrated myocardial management. Türk Kardiyol Dern Arş 1996;24:528-33.
26.Yapıcı N, Alhan C, Maçika H, Kudsioğlu T, Aykaç Z. Massive air embolism at the initiation of cardiopulmonary bypass: case report. Türk Kardiyol Dern Arş 1996;24:538-9.
27.Bilgen F, Alhan C, Yapıcı F, Şişman MK, Ergüneş K, Baçgel F, Yapıcı N, Özler A. Akut Tip A aort diseksiyonu tamiri sonrası distal false lümenin önemi. HKK Cer Bült 1997;5:59-62.
28.Şişman M, Bilgen F, Engin Ö, Özkan G, Alhan C, Tayyareci G, Çağıl A. Surgical closed mitral commissurotomy for mitral stenosis. Koşuyolu Heart Journal 1997;2:172-81.
29.Alhan C, Bilgen F, Baçgel F, Çakalağaoğlu C, Karabulut H, Ağar İ. Aortic intimointimal intussusception: an infrequent complication of aortic dissection. Türk Kardiyol Dern Arş 1997;25:500-2.
30.Alhan C, Kayacıoğlu İ, Çamur G, İdiz M, Fazlıoğulları O, Günay R. Multipl arteryel tutulumlu bir Behçet olgusunda psödoanevrizma tamiri. Göğüs Kalp Damar CerDerg 1999;7:344-6.
31.Kaplan M, Demirtaş M, Alhan C, Aka S, Dağsalı S, Eren E, Özler A. Kalp yaralanmaları: 63 vakalık deneyim. Göğüs Kalp Damar Cer Derg 1999;7:287-90.
32.Karabulut H, Toraman F, Alhan C, Tarcan S, Eren N, Çağlar N. Koroner bypass cerrahisinde homolog kan kullanımını azaltan basit bir yöntem. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 1999;7:6,442-5.
33.Çakalağaoğlu C, Keser N, Baçgel F, Gürsürer M, Akgöz H, İdiz M, Özkul V, Alhan C. İleri derecede sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda koroner arter bypass cerrahisinin geç dönem sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 1999;27:604-9.
34.Çakalağaoğlu F, Çakalağaoğlu KC, Alhan C, Küllü S. Blood cyst of the pulmonary valve.A case report. Marmara Medical Journal 1999;12:149-51.
35.Toraman F, Karabulut H, Çalışırişçi Ü, Özyurt A, Alhan C, Kopman E.Hiperventilasyonun koroner arter hastalarında koroner sinüs oksijen içeriği ve laktat üretimine etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 1999;7:6,446-9.
36.Karabulut H, Toraman F, Alhan C, Tarcan S. Konjenital bilateral koronerpulmoner arter fistülü. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 1999;7:6,495-6.
37.Gençosmanoğlu BE, Alhan C, Bardak AN, Turfan M, Yılmaz H, Hancı M. Spinal kord lezyonlu olgularda koroner arter hastalığı risk faktörü olarak serum lipid düzeylerinin incelenmesi. Türk FTR Derg 2000;3:34-7.
38.Karabulut H, Toraman F, Dağdelen S, Alhan C. Radial arter rotasyonunun kan akım miktarına etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2000;8;528-9.
39.Kaplan M, Demirtaş MM, Çimen S, Şener T, İnan B, Alhan C, Aka Aykut S, Dağsalı S, Özler A. Mitral kapak cerrahisinde konservatif girişimler. HKK Cer Bült 2000;8:29-34.
40.Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Fast-track recovery uygulanan hastalarda yoğun bakımda kalış süresine etki eden parametreler. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2000;8:2,605-9.
41.Dağdelen S, Eren N, Karabulut H, Akdemir İ, Ergelen M, Sağlam M,Yüce M, Alhan C, Çağlar N. Doku Doppler görüntüleme ve renkli M-mod Doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül diyastol sonu basıncının tahmini. Türk Kardiyol Dern Arş 2000;28:501-8.
42.Dağdelen S, Eren N, Karabulut H, Akdemir İ, Ergelen M, Akçay M, Yüce M, Alhan C, Çağlar N. Koroner arter hastalarında miyokard performans indeksinin sol ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmede önemi. Türk Kardiyol Dern Arş 2000;28:555-9.
43.Dağdelen S, Karabulut H, Toraman F, Alhan C. Rupture of the anterolateral papillary muscle associated with myxomatous mitral valve. Turk J Cardiol 2001;4:124-6.
44.Toraman F, Karabulut H, Dağdelen S, Tarcan S, Alhan C. Açık kalp cerrahisinde yüksek riskli vakalarda hızlandırılmış toparlanma protokolü. Türk Kardiyol Dern Arş 2001;29:626-32.
45.Dağdelen S, Eren N, Karabulut H, Akdemir İ, Ergelen M, Akçay M, Alhan C, Çağlar N. Sol ventrikul hipertrofisi ile diyastolik fonksiyonları arasındaki ilişkinin yeni ekokardiyografik yaklaşımlarla değerlendirilmesi. Türk Kardiyol Dern Arş 2001;29:173-80.
46.Karabulut H, Toraman F, Dağdelen S, Çamur G, Alhan C. EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) risk skorlama sistemi gerçekçi mi? Türk Kardiyol Dern Arş 2001;29:364-7.
47.Toraman F, Karabulut H, Dağdelen S, Tarcan S, Alhan C. Fentanil ile” Fast-Track “ anestezi. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2002;8:15-20.
48.Karabulut H, Toraman F, Dağdelen S, Bayar V, Alhan C. Kendiliğinden iyileşen internal torasik arter greft disseksiyon olgusu. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:299-01.
49.Karabulut H, Nalbantoğlu U, Toraman F, Dağdelen S, Alhan C. Künt travma sonrası meydana gelen subklavyan arter yaralanması. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2002;10:120-2.
50.Toraman F, Öztiryaki H, Karabulut H, Aksoy N, Çalışırişçi Ü, Yurtseven N, Özyurt A, Göksel O, Evrenkaya S, Canik S, Dağdelen S, Alhan C. Koroner baypas cerrhisi sonrası hipertansiyon kontrolünde diltiazem, nitrogliserin ve sodyum nitroprussidin
karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:530-3.
51.Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Which is the best evidence for a cardiac surgeon; randomized controlled trial or database analysis? Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2008;16(3):205
52.Senay S, Karabulut H, Toraman F, Ratip S, Alhan C. Recombinant factor 7a therapy for massive bleeding after cardiac surgery. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg (basımda).
53.EVAR-TEVAR Özel Sayısı. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2009;2(1) Editörler: Cem Alhan, Ali Gürbüz

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
1. Demirtaş M, Alhan C, Demiray E, Dağsalı S, Koryak M. Application du fermoir sternal au cours de la chirurgie a coeur ouvert. Arch Mal Coeur 1992;85:1011-4.
2. Alhan C, Kayacıoğlu İ, Tayyareci G, Demirtaş M, İdiz M, Erten S, Toraman F, Süzer A, Dağsalı S, Tarcan S. Comparative assessment of chordal preservation versus chordal resection in mitral valve replacement for mitral stenosis. J Heart Valve Dis 1995;4:453-9.
3. Alhan C, Alhan S, Çınar B, Tuygun AK, Sezerman Ö. Color Doppler imaging in adjunct to contrast arteriography in evaluation of severe peripheral vascular disease. Vascular Surgery 1996;30:13-9.
4. Alhan C, Karabulut H, Tosun R, Karakoç F, Okar İ, Demiray E, Tarcan S, Yiğiter B. Intermittent aortic cross-clamping and cold crystalloid cardioplegia for low risk coronary patients. Ann Thorac Surg 1996;61:834-9.
5. Alhan C, Çakalağaoğlu C, Hancı M, Toraman F, İdiz M, Kayacıoğlu İ, Tarcan S. Critical illness polyneuropathy complicating cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1996;61:1237-9.
6. Bilgen F, Alhan C, Alhan S, İdiz M, Demiray E, Özler A. Use of color Doppler imaging in assessment of preoperative and postoperative flow characteristics of internal thoracic artery in myocardial revascularization. Angiology 1996;47:589-94.
7. Alhan C, Kayacıoğlu İ, Tayyareci G, Çakalağaoğlu C, İdiz M, Tarcan S, Yiğiter B. Absent right superior vena cava with hypoplastic proximal inferior vena cava. Ann Thorac Surg 1996;62:566-8.
8. Konuralp C, Guner S, Cakatay U, Konuralp Z, Yapici N, Macika H, Aydogan H, Aykut-Aka S, Alhan C, Gultepe M, Eren EE. Effect of partial oxygen supply on mitochondrial electron transport system during complete cardiac ischemia. J Cardiac Surg 1999;14:424-34.
9. Çakalagaoglu C, Keser N, Alhan C. Brucella-mediated prosthetic valve endocarditis with brachial artery mycotic aneurysm. J Heart Valve Dis 1999;8:586-90.
10.Toraman F, Karabulut EH, Alhan C, Dagdelen S, Tarcan S. Magnesium infusion dramatically decreases the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 2001;72:1256-61.
11.Dağdelen S, Eren N, Karabulut H, Akdemir I, Ergelen M, Saglam M, Yuce M, Alhan C, Caglar N. Estimation of left ventricular end-diastolic pressure by color M-mode Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging. J Am Soc Echocardiogr 2001;14:951-8.
12.Dağdelen S, Eren N, Alhan C. Isolated halo sign in the middle of the left atrium. Heart 2001;86:375.
13.Dağdelen S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. The value of p dispersion on predicting atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: effect of magnesium on P dispersion. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2002;7:211-8.
14.Karabulut H, Toraman F, Tarcan S, Demirhisar Ö, Alhan C. Adjustment of sweep gas flow during cardiopulmonary bypass. Perfusion 2002;17:353-6.
15.Dagdelen S, Yuce M, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. The value of P dispersion on predicting atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery; effect of magnesium on P dispersion. Card Electrophysiol Rev. 2003 Jun;7(2):162-4.
16.Toraman F, Alhan C. [The efficiency of fast track protocol in elderly patients underwent coronary artery surgery] Anadolu Kardiyol Derg. 2003 Jun;3(2):182-3; author reply 183.
17.Karabulut H, Toraman F, Alhan C, Camur G, Evrenkaya S, Dağdelen S, Tarcan S. EuroSCORE overestimates the cardiac operative risk. Cardiovasc Surg. 2003 Aug;11(4):295-8.
18.Alhan C, Toraman F, Karabulut EH, Tarcan S, Dağdelen S, Eren N, Cağlar N. Fast track recovery of high risk coronary bypass surgery patients. Eur J Cardiothorac Surg. 2003 May;23(5):678-83; discussion 683.
19.Karabulut EH, Alhan HC, Toraman F, Evrenkaya S, Tarcan S.Aortoventriculoplasty in a patient with complex left ventricular outflow tract obstruction, mitral valve stenosis and aneurysm of the ascending aorta. Cardiovasc Surg, Aug 2003; 11(4): 313-5.
20.Toraman F, Evrenkaya S, Yuce M, Turek O, Aksoy N, Karabulut H, Demirhisar O, Alhan C. Highly positive intraoperative fluid balance during cardiac surgery is associated with adverse outcome. Perfusion. 2004 Mar;19(2):85-91.
21.Karabulut H, Alhan C. Reply to Raja. Eur. J. Cardiothorac. Surg., Jul 2004; 26: 232.
22.Toraman F, Evrenkaya S, Yuce M, Aksoy N, Karabulut H, Bozkulak Y, Alhan C. Lactic acidosis after cardiac surgery is associated with adverse outcome. Heart Surg Forum. 2004 Apr 1;7(2):E155-9.
23.Karabulut H, Toraman F, Evrenkaya S, Goksel O, Tarcan S, Alhan C. Clopidogrel does not increase bleeding and allogenic blood transfusion in coronary artery surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2004 Mar;25(3):419-23.
24.Toraman F, Karabulut H, Goksel O, Evrenkaya S, Tarcan S, Alhan C. Comparison of antihypertensives after coronary artery surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2005 Dec;13(4):302-6.
25.Toraman F, Evrenkaya S, Yuce M, Göksel O, Karabulut H, Alhan C. Fast-track recovery in noncoronary cardiac surgery patients. Heart Surg Forum. 2005;8(1):E61-4.
26.26. Senay S, Alhan C, Toraman F, Karabulut H, Dagdelen S, Cagil H.Endovascular Stent-Graft Treatment of Type A Dissection: Case Report and Review of Literature. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007 Aug 1; PMID: 17681823
27.Toraman F, Evrenkaya S, Senay S, Karabulut H, Alhan C. Adjusting oxygen fraction to avoid hyperoxemia during cardiopulmonary bypass. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2007 Aug;15(4):303-6. PMID: 17664202
28.Senay S, Kaya U, Cagil H, Demirkiran F, Alhan C. Surgical management of intravenous leiomyoma with cardiac extension. Do we need total circulatory arrest? Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Aug;55(5):322-3. PMID: 17629864
29.Senay S, Damlacik A, Karabulut H, Toraman F, Alhan C. Endovascular treatment of traumatic thoracic aortic transection–role of timing: a case report. Heart Surg Forum. 2007;10(4):E271-2. PMID: 17599872
30..Alhan C, Senay S, Evrenkaya S, Toraman F, Karabulut H. Hybrid treatment of ascending aortic pseudoaneurysm: endovascular stent-graft placement and extraanatomic reconstruction without sternotomy. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007 Mar;33(3):306-8.PMID: 17097895
31.Karabulut H, Senay S,Toraman F, Cagil H, Alhan C. Primary Endovascular Treatment of Native Thoracic Aortic Aneurysm Associated with Coarctation, EJVES Extra (2007), doi:10.1016/j.ejvsextra. 2007.05.004
32.Senay S, Alhan C, Karabulut H, Toraman F, Cagil H. Endovascular treatment of rapidly expanding thoracoabdominal aortic aneurysm after surgical repair of acute type A dissection. Ann Thorac Surg 2008 Feb; 85(2): 636-8
33.Senay S, Toraman F, Gunaydin S, Kilercik M, Karabulut H, Alhan C. The impact of allogenic red cell transfusion and coated bypass circuit on the inflammatory response during cardiopulmonary bypass: a randomized study. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Jan;8:93-9. Epub 2008 Sep 18.
34.Karabulut H, Senay S, Toraman F, Alhan C. Treatment of delayed retrograde dissection after endovascular stenting of thoracoabdominal aortic aneurysm: graft-to-endograft anastomosis. Heart Surg Forum. 2009 Jan;12:E61-2.
35.Senay S, Toraman F, Gelmez S, Dağdelen S, Karabulut H, Alhan C. Continuous arterial pressure waveform analysis accurately detects cardiac output in cardiac surgery: a prospective comparison with thermodilution, echocardiography, and magnetic resonance techniques. Heart Surg Forum. 2009 Apr;12:E75-8.
36.Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Is it the patient or the physician that can not tolerate anemia? A prospective analysis in 1854 non-transfused coronary surgery patients. Perfusion. 2009 Nov;24(6):373-80.
37.Alhan C, Karabulut H, Senay S, Cagil H, Toraman F. Endovascular treatment of occlusive abdominal aortic thrombosis. Heart Vessels. 2010 Jan;25(1):70-2. Epub 2010 Jan 21.
38.Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Efficiency of preoperative tranexamic acid in coronary bypass surgery; an analyze correlated with use of preoperative clopidogrel. Heart Surg Forum (basımda)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Özler A, Kayıhan A, Aykut S, Kamiloğlu R, Aslan MZ, Alhan C, Sezerman Ö, Eren E. Gore-tex patch ile aortoplasti ve aort koarktasyon cerrahi tedavisi. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Samsun, Haziran 18-19, 1987 .
2. Aykut S, Eren E, Alhan C, Kayıhan A, Çağıl A, Okay C, Aydoğan H, Yiğiter B, Kalangos A. Travmatik ventriküler septal defekt ve cerrahisi. VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ankara, Ekim 23-26, 1988 .
3. Aykut S, Eren E, Sezerman Ö, Kayıhan A, Demiray E, Alhan C, Sungu U, Kalangos A. İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinde koroner arter cerrahisi ve sonuçları. VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ankara, Ekim 23-26, 1988 .
4. Alhan C, Dağsalı S, Demiray E, Kanca A, Demirtaş M, Yavuz Ş. Penetre kalp yaralanmalarında cerrahi tedavi ve sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Adana, Ekim 4-7, 1989 .
5. Güvenen G, Tavil T, Alhan C, Dirican A, Alpacar Z, Sivas A. Anjiografik olarak belirlenmiş koroner arter hastalığında plazma lipid peroksitleri. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Adana, Ekim 4-7, 1989 .
6. Demiray E, Alhan C, Demirtaş M, Dağsalı S. Sorin kalp kapak protezlerinin klinik takip sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Adana, Ekim 4-7, 1989 .
7. Dağsalı S, Alhan C, Demiray E, Kanca A, Demirtaş M, Yavuz Ş. Kalp kapak ameliyatlarında geç reoperasyonlar ve sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Adana, Ekim 4-7, 1989 .
8. Demiray E, Yiğiter B, Eren E, Sungu U, Dağsalı S, Alhan C, Demirtaş M, Kanca A. Aortokoroner bypass operasyonlarında endarterektomi sonrası patch-plasti uygulamaları. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 26-30, 1990 .
9. Alhan C, Dağsalı S, Demiray E, Demirtaş M, Gökyay İ, Eren E, Toklu H. Medtronic kalp kapak protezlerinin klinik takip sonuçları. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 26-30, 1990 .
10.Özler A, Tosun R, Bilgen F, Arkan İ, Alhan C. Aortiko-left ventriküler tünel vakası. 2. Kalp Cerrahisi ve İnvaziv Kardiyoloji Sempozyumu, İstanbul, Ekim 17-18, 1990
11.Alhan C, Dağsalı S. Comparison of balloon valvotomy and open commissurotomy in congenital aortic stenosis. Turkish-German 2. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Ankara, Kasım 1-4, 1990 .
12.Demiray E, Alhan C, Demirtaş M, Tezel T, Kanca A, Dağsalı S, Baturay N. Çocuklarda konjenital kardiak defektlerin tamirinden sonra miyokardial performansın durumu. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Trabzon, Eylül 10-13, 1991 .
13.Dağsalı S, Demirtaş M, Alhan C, Demiray E, Kanca A. Aortokoroner bypass cerrahisinde frajil aorta problemi. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Trabzon, Eylül 10-13, 1991 .
14.Özler A, Çimen S, Yeşilçimen K, Narin A, Alhan C, Bilgen F, Yerlioğlu E, İçer Ü. Açık kalp cerrahisi sonrası erken sarılıklar. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Trabzon, Eylül 10-13, 1991 .
15.Demiray E, Demirtaş M, Alhan C, Tarcan S, Özler A, Dağsalı S. Akut aort disseksiyonlarında acil cerrahi tedavi. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Toplantısı, Trabzon, Eylül 10-13, 1991 .
16.Alhan C, Gerçekoğlu H, Korukçu A, Demirtaş M, Kayacıoğlu İ, Karabulut H, Özler A, Dağsalı S, Eren E. Çift çıkımlı sağ ventrikül olgularında cerrahi tedavi ve sonuçlar. II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya. Ekim 5-7, 1992 .
17.Şerbetçioğlu A, Bilgen F, Yapıcı F, Alhan C, Tarhan A, Yapıcı N, Özler A. Kardiyopulmoner bypass sonrası görülen akut pankreatit olguları. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Eylül 26-30, 1994 .
18.Alhan C, Alhan S, Çınar B, Tuygun AK, Çakalağaoğlu C, Ateş M, Sezerman Ö. Color Doppler imaging in adjunct to contrast arteriography in evaluation of severe peripheral vascular disease. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi,
Kuşadası, Eylül 26-30, 1994 .
19.Akar H, Alhan C, İdiz M, Demirtaş M, Dağsalı S, Demiray E. A very rare form of partial but bilateral anomalous pulmonary venous return and an unusual way of correction: case report. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Eylül 26-30,1994
20.Yapıcı N, Aykaç Z, Alhan C, Kopman E. Pulmoner kateter uygulaması sırasında görülen pulmoner arter yaralanmaları. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Eylül 26-30, 1994 .
21.Bilgen F, Alhan C, İdiz M, Yapıcı F, Demiray E, Özler A. Koroner cerrahi öncesi internal mammarya arterin kullanılabilirliğinin renkli Doppler sonografi ile değerlendirilmesi. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası,Eylül 26-30, 1994 .
22.Alhan C, Toraman F, Demiray E, Kayacıoğlu İ, İdiz M, Tarcan S, Kopman E. Koroner arter hastalığında hiperventilasyonun koroner sinüs oksijen içeriği ve laktat üretimine etkisi. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi,Kuşadası, Eylül 26-30, 1994 .
23.Süzer A, Alhan C, Süzer Ö, Yapıcı N, Aykaç Z. Mitral kapak replasmanı yapılan pulmoner hipertansiyonlu hastalardaki postoperatif hemodinamik değişiklikler. III.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Eylül 26-30, 1994 .
24.Alhan C, Karabulut H, Tosun R, Karakoç F, Demiray E, Gerçekoğlu H, Aykaç Z,Tarcan S. Koroner arter cerrahisinde intermittant fibrilatuar arrest ve soğuk kristaloid tekniklerinin karşılaştırılması:Ultrastrüktürel çalışma. III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Eylül 26-30, 1994 .
25.Alhan C, Kayacıoğlu İ, İdiz M, Tayyareci G, Süzer A, Demiray E, Dağsalı S, Tarcan S. Mitral apparatusu koruyarak mitral kapak replasmanı. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Ekim 1-4, 1994 .
26.Yapıcı N, Aykaç Z, Alhan C, Kopman E. Pulmoner kateter uygulaması sırasında görülen pulmoner arter yaralanmaları. II. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Kasım 2-6, 1994 .
27.Alhan C, Çakalağaoğlu C, Özkul V, Şensöz Y, Baçgel F, Eren E, Tosun R, Çağıl A, Tarcan S, Yiğiter B. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda miyokard koruma yöntemlerinin mortalite ve morbidite üzerine etkisi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 16-20, 1996 .
28.Çakalağaoğlu C, Şişman M, Güven H, Alhan C. Brucella prosthetic valve endocarditis with brachial artery mycotic aneurysm. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Antalya, Ekim 20-25, 1996 .
29.Alhan C, Çakalağaoğlu C, Baçgel F, Şensöz Y, Kayacıoğlu İ, İdiz M, Çağıl A, Gürsürer M, Ersek B, Tarcan S, Yiğiter B. İleri derecede sol ventrikül disfonksiyonu olan koroner arter by-pass hastalarının orta dönem izlem sonuçları. IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
30.Alhan C, Çakalağaoğlu C, Özkul V, Şensöz Y, Baçgel F, Kayacıoğlu İ, Çağıl A, Tarcan S, Yiğiter B. 65 yaş ve üzerindeki izole koroner bypass olgularında miyokard koruma yöntemlerinin mortalite ve morbidite üzerine etkisi. IV. Ulusal
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
31.Kayacıoğlu İ, Çakalağaoğlu C, Tayyareci G, Baçgel F, Erten Çelik S, Fazlıoğulları O, Yayla M, Alhan C. Mitral aparatusu koruyarak yapılan mitral kapak replasmanı olgularında orta dönem ilk sonuçlar. IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
32.Çakalağaoğlu C, Alhan C, Şensöz Y, Özkul V, Baçgel F, Fazlıoğulları O, Akay H, İdiz M, Tarcan S. İzole koroner bypass cerrahisinde kan transfüzyon gereksinimin preoperatif risk skorlamasıyla belirlenmesi. IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
33.Çakalağaoğlu C, Alhan C, Erdinler İ, Şensöz Y, Baçgel F, Fazlıoğulları O, İdiz M, Ulufer T, Tarcan S. Mitral kapak yaklaşımında superior septal insizyon yapılan olguların post-op ve orta dönem EKG ve Holter monitorizasyon ile izlem sonuçları. IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
34.Baçgel F, Alhan C, Çakalağaoğlu C, Karabulut H, Ağar İ, Tarcan S. Aortik intimointimal intussusception:aort disseksiyonunun nadir bir komplikasyonu. IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
35.İdiz M, Alhan C, Tayyareci G, Baçgel F, Karakoç F, Kayacıoğlu İ, Çakalağaoğlu C, Yapıcı N, Tarcan S. Sol ventrikül hipertrofik hastalarda integratedmyocardial management ile miyokard korunurken kardiyopleji akım hızı artırılmalı mı? IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
36.Alhan C, Çakalağaoğlu C, Baçgel F, Şensöz Y, İdiz M, Kayacıoğlu İ, Tarcan S, Yiğiter B. Bütünlenmiş miyokard korunmasında iki yıllık deneyim. IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Ekim 29- Kasım 2, 1996 .
37.Konuk M, Tosun R, Çimen S, Alhan C, Bilgen F, Dağsalı S, Aka S, Özler A, Eren E, Yiğiter B, Ersek B, Çağıl A, Ulusoy T, Pektaş O. PTCA sonrası acil koroner bypass cerrahisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Eylül 29- Ekim 3, 1997 .
38.Alhan C, Fazlıoğulları O, İdiz M, Çamur G, Kayacıoğlu İ, Tarcan S. Asendan aort anevrizması olan bir olguda David prosedürü. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 20-24, 1998 .
39.Çakalağaoğlu C, Şensöz Y, Fazlıoğulları O, Çamur G, Tarcan S, Alhan C. Açık kalp cerrahisinde geç taburcu sürelerine etki eden faktörler. Asendan aort anevrizması olan bir olguda David prosedürü. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 20-24, 1998 .
40.Alhan C, Çakalağaoğlu C, Baçgel F, Şensöz Y, Fazlıoğulları O, Teskin Ö, Kayacıoğlu İ, İdiz M, Tarcan S. Miyokard korunmasında kan kardiyoplejisinin yeni bir uygulaması. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 20-24, 1998 .
41.Öztiryaki H, Çakalağaoğlu C, Toraman F, Çalışırişçi Ü, Akyıldız M, Alhan C. Aortokoroner bypass greft cerrahisi sonrası pulmoner komplikasyonların öngörülmesinde akciğer fonksiyon testleri. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 20-24, 1998 .
42.Çakalağaoğlu F, Çakalağaoğlu C, Alhan C, Küllü S. Pulmoner kapağın kan kisti. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 20-24, 1998 .
43.Alhan C, Karabulut H, Toraman F, Çamur G, Tarcan S, Dağdelen S, Eren N, Kılıç L. EuroScore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Türkiye için uygun mu ? VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 21-25, 2000 .
44.Alhan C, Karabulut H, Toraman F, Çamur G, Tarcan S, Eren N, Çağlar N. Açık kalp cerrahisinde kan kullanımına etki eden faktörler. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000 .
45.Karabulut H, Toraman F, Alhan C, Tarcan S, Eren N, Çağlar N. Konvansiyonel koroner bypass operasyonlarında kan kullanımını azaltmanın basit bir yöntemi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000 .
46.Karabulut H, Alhan C, Toraman F, Çamur G, Tarcan S, Eren N, Kılıç L, Dağdelen S, Çağlar N. Fast-track recovery protokolünde hastanede kalış süresini etkileyen faktörler. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000 .
47.Karabulut H, Toraman F, Demirhisar Ö, Tarcan S Alhan C. Membran oksijenatör kullanımında taze gaz akımının ayarlanması. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000 .
48.Toraman F, Karabulut H, Alhan C, Tarcan S, Demirhisar Ö, Erol N, Altınada D. Kardiopulmoner bypass’da başlangıç rezervuar seviyesi ile volüm ilavesi arasındaki ilişki. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000
49.Toraman F, Karabulut H, Alhan C, Tarcan S, Bypass cerrahisinde yüksek doz midazolam premedikasyonunun etkinliği. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000 .
50.Toraman F, Karabulut H, Alhan C, Tarcan S, Eren N, Çağlar N. İntermittant magnezyum infüzyon protokolünün postoperativ atrial fibrilasyon üzerine etkisi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim, 21-25, 2000 .
51.Dağdelen S, Eren N, Karabulut H, Akdemir İ, Ergelen M, Sağlam M,Yüce M, Alhan C, Çağlar N. Doku doppler görüntüleme ve renkli M-mode Doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül diyastol sonu basıncının tahmini. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 11-14, 2000 .
52.Dağdelen S, Eren N, Karabulut H, Akdemir İ, Ergelen M, Sağlam M,Yüce M, Alhan C, Çağlar N. Koroner arter hastalarında miyokard performans indeksinin sol ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmede önemi. XVI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 11-14, 2000 .
53.Toraman F, Karabulut H, Tarcan S, Alhan C. Diabet koroner bypass operasyonlarında sonuçları etkiliyor mu? 38. Ulusal Diabet Kongresi, Antalya, Mayıs, 13-17, 2002
54.Senay S, Toraman F, Dagdelen S, Karabulut H, Alhan C. Preoperative use of levosimendan in patients with poor left ventricular function. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey
2008. S120. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
55.Senay S, Toraman F, Gunaydin S, Kilercik M, Karabulut H, Alhan C. Regulation of inflammatory cytokines and protein adsorbtion during cardiopulmonary bypass; role of allogenic red blood cell transfusion and polymethoxyethylacrylate-coated circuit systems. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. S40. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
56.Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. The effect of low hematocrit during cardiopulmonary bypass; is the problem low hematocrit or transfusion to overcome it? 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. S72. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
57.Alhan C, Karabulut H, Senay S, Toraman F, Cagil H, Dagdelen S, Caglar N, Saygili O. Endovascular and hybrid treatment of thoracic and abdominal aortic pathologies; midterm follow up. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. TP29. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
58.Alhan C, Karabulut H, Senay S, Toraman F, Cagil H. Bilateral endoluminal femoropopliteal bypass. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. S112. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
59.Senay S, Kaya U, Bodur H, Cagil H, Karabulut H, Toraman F, Demirel C, Demirkan F, Alhan C. Surgical Treatment of intraveonous leiomyoma with cardiac extension. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. EP317. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
60.Akar AR, Alhan C, Durdu S, Senay S, Zalim C, Khalil A, Bozdogan D, Ozyurda U, Tricuspit, is it really the neglected valve? Results of two centers. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. S35. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
61.Erkus B, Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Hopelessness during cardiac surgery. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. S56. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
62.Akar AR, Güvenilir A, Alhan C, Tunca A, Durdu S, Khalil A, Zaim Ç, Kurtcephe M. Turkoscore: Kalp ve damar cerrahisinde risk faktörlerinin belirlenmesi için veri madenciliği sisteminin geliştirilmesi. 10th National Congress of Turkish Society of Cardiovascular Surgery. Cesme, Izmir, Turkey 2008. S56. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Suppl. 2008
63.Bas O, Senay S, Okten M, Aydin E, Toraman F, Karabulut H, Hirsali N, Cakir M, Alhan C. Sternal infection after cardiac surgery. National Congress of Injury Management, 4-7 Nov, 2009, Bursa, Turkey.
64.Senay S, Okten M, Tetik O, Akpek E, Bas O, Asma HU, Demirhisar O, Kilic L, Cakir M, Alhan C. Implementation of cardiopulmonary bypass in a patient with protamin allergy. Annual Congress of Turkish Society for Anesthesia and Reanimation, 31 Oct-3 Nov, 2009, Antalya, Turkey.
65.Toraman F, Senay S, Özgen SU, İsbir O, Ökten M, Aydın E, Uysal P, Erkek E, Karabulut H, Alhan C. Can the cerebral oxygen saturation be guide for determining the inspired oxygen fraction during cardiopulmonary bypass. Annual Congress of Turkish Society for Anesthesia and Reanimation, 31 Oct-3 Nov, 2009, Antalya, Turkey.
66.Toraman F, Senay S, Özgen SU, İsbir O, Ökten M, Aydın E, Uysal P, Erkek E, Karabulut H, Alhan C. The effect of anemia on the cerebral cortical oxygen saturation during cardiopulmonary bypass. Annual Congress of Turkish Society for Anesthesia and Reanimation, 31 Oct-3 Nov, 2009, Antalya, Turkey.
67.Toraman F, Senay S, Karabulut H, Alhan C. Risk factors for readmission to the intensive care unit in patients treated with fast track recovery protochol. National Congress of Thoracic and Cardiovascular Anesthesia, 15-19 May, 2009 Gaziantep, Turkey.
68.Toraman F, Senay S, Karabulut H, Alhan C. Risc factors for prolonged intensive care unit stay in patients treated with fast track recovery protochol. National Congress of Thoracic and Cardiovascular Anesthesia, 15-19 May, 2009 Gaziantep, Turkey.
69.Alhan C, Karabulut H, Senay S, Toraman F, Cagil H. Endovascular treatment of emergent aortic pathologies. 14th National Congress of Vascular Surgery, 15-19 May 2009, Bodrum, Turkey
70.Senay S, Alhan C, Karabulut H, Bilgi S, Dincer A, Toraman F. Intravascular fasciitis (pseudosarcoma) and surgical treatment. 14th National Congress of Vascular Surgery, 15-19 May 2009, Bodrum, Turkey

Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Dağsalı S, Alhan C, Toklu H, Ünal D, Özergin A, Kanca A, Baturay N, Çetin H. Early and late results of surgical treatment of Ebstein’s anomaly in fifteen patients. IV. Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Antalya, Eylül 23-27, 1990 .
2. Eren E, Alhan C, Demirtaş M, Dağsalı S, Demiray E, Kanca A, Canik S, Aykaç Z. Short term results of Medtronic-Hall prosthetic heart valves in 186 patients. IV. Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Antalya, Eylül 23-27, 1990 .
3. Dağsalı S, Alhan C, Demiray E, Demirtaş M, Baturay N, Tosun R, Kanca A, Tarcan S. Sternal zipping in hemodynamically unstable patients following cardiac surgery. IV. Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Antalya, Eylül 23-27, 1990 .
4. Demirtaş M, Dağsalı S, Alhan C, Demiray E, Tarcan S, Sungu U, Ünal N, Canik S, Kopman E. Haemodynamic, enzymatic and ultrastructural evaluations of continuous normothermic blood cardioplegia. 7th Annual Meeting of European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA ‘92), Maastricht, The Netherlands, Haziran 9-12, 1992 .
5. Alhan C, Alhan S, Demirtaş M, Dağsalı S, Sungu U, Koryak M. Color-flow Doppler alone for revascularization of the lower extremities. 4th Vascular Symposium, Zürs am Arlberg, Şubat 6-13, 1993 .
6. Toraman F, Kopman E, Alhan C, Dağsalı S, Canik S, Maçika H, Özkul V. Coronary sinus oxygen content and lactate extraction during hyperventilation in patients with coronary artery disease. 9th Annual Meeting of European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA ‘94), Turku, Fınland, Haziran 1-4, 1994
7. Alhan C, İdiz M, Demiray E, Kayacıoğlu İ, Ateş M, Tarcan S. Superior-septal approach to the mitral valve. 4th European Congress of Video Surgery, Istanbul, Haziran 5-8, 1994 .
8. Alhan C, Karabulut H, Tosun R, Karakoç F, Okar İ, Demiray E, Tarcan S. Hypothermic intermittent fibrillatory arrest versus crystalloid cardioplegia in aorto coronary bypass surgery: ultrastructural study. II. International Symposium, Myocardial Preservation: Looking Toward the 21st Century, Chicago, Illinois, Ekim 7-8, 1994 .
9. Alhan C, Kayacıoğlu İ, Tayyareci İ, Demirtaş M, İdiz M, Akar H, Toraman F, Dağsalı S, Tarcan S, Süzer A. Comparative assessment of chordal preservation versus chordal resection in mitral valve replacement for mitral stenosis. Left Ventricular Function in Valvular Heart Disease, European Society of Cardiology Working Group on Valvular Heart Disease, London, England, 30 Mart-1 Nisan
1995 .
10.Alhan C, Bilgen F, Çakalağaoğlu C, Baçgel F, Yapıcı F, Tarcan S, Özler A. Aortic root replacement with a composite graft. Aortic Surgery, Oxford, England, Haziran 8-9, 1995 .
11.Karakoç F, Kudsioğlu T, Demirtaş M, Alhan C, Dağsalı S, Özkul V, Aykaç V. Determination of tumor necrosis factor a (TNF a) and lactate concentration in coronary sinus blood during coronary artery bypass surgery. 10th Annual Meeting of European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA ‘95), Madrid, Spain, Haziran 15-17, 1995 .
12.Toraman F, Alhan C, Özkul V, Maçika H, Aykaç Z, Kopman E. Haemodynamic effects of preoperative 100 % oxygen inhalation in patients with pulmonary hypertension who have mitral valve disease. 10th Annual Meeting of European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA ‘95), Madrid, Spain, Haziran 15-17, 1995 .
13.Toraman F, Alhan C, Çakalağaoğlu C, Yurtseven N, Baçgel F, İdiz M, Çalışırişçi Ü, Hancı M, Tarcan S, Aykaç Z. Postoperative polyneuropathy after open heart surgery:case report. 5th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular
Anesthesia, İstanbul, Eylül 12-16, 1995 .
14.Yapıcı N, Alhan C, Maçika H, Kayacıoğlu İ, Tarcan S, Aykaç Z. Massive air embolism at the initiation of cardiopulmonary bypass. 5th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, İstanbul, Eylül 12-16, 1995 .
15.Toraman F, Aksoy N, Çalışırişçi Ü, Okay T, Alhan C, Aykaç Z. Percutaneous subcricoid dilatation tracheostomy after open heart surgery. 5th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, İstanbul, Eylül 12-16, 1995 .
16.Çakalagaoglu C, Keser N, Ozkul V, Bacgel F, Idiz M, Alhan C. Effect of myocardial protective strategies on mortality and morbidity in patients aged over 65 years. XXII. Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam, The Netherlands. Ağustos 26-30, 2000. .
17.Toraman F, Karabulut H, Alhan C, Tarcan S. Magnesium infusion dramatically dramatically Decreases the incidence of atrial fibrillation after CABG. The Society of Thoracic Surgeons 37th. Annual Meeting. Abstracts 29, New Orleans, Louisiana, Ocak 29-31,2001 .
18.Dağdelen S, Toraman F, Karabulut H, Eren N, Caglar N, Alhan C. The value of P dispersion on predicting atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery; effect of magnesium on P dispersion. XXIII. Congress of the European Society of
Cardiology, Vol. 22, P551, Stockholm, 2001 .
19.Dağdelen S, Toraman F, Karabulut H, Eren N, Caglar N, Alhan C. The relation of magnesium treatment and blood magnesium levels with development of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery. XXIIIth. Congress of the European Society of Cardiology, Vol. 22, P550, Stockholm, 2001 .
20.Karabulut H, Toraman F, Alhan C, Camur G, Tarcan S. Euroscore overestimates the cardiac operative risk. 25th World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery, Abstracts 10.7 Cancun, Mexico, Eylül 9-13,2001 .
21.Dağdelen S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. The relation of magnesium treatment and blood magnesium levels with development of atrial fibrillation after coronary bypass surgery. American College of Cardiology 51st Annual Session Supp.to Journal of the American College of Cardiology Vol. 39;829-1 Atlanta, Georgia, Mart 17-20, 2002 .
22.Alhan C, Toraman F, Karabulut H, Tarcan S, Dağdelen S, Eren N, Çağlar N. Fast track recovery in the high risk patient. 16 th Annual Meeting of European Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS), Monaco, Eylül 22-25 2002 .
23.Karabulut H, Senay S, Toraman F, Alhan C. Simultaneous carotid endarterectomy and coronary bypass surgery under cardiopulmonary bypass: midterm results. 3rd Update Congress in Cardiology and Cardiovascular Surgery; 28 Oct-2 Dec 2007,
Antalya, Turkey. Heart Surgery Forum Suppl.
24. Alhan C, Karabulut H, Senay S, Toraman F, Cagil H, Dagdelen S. Endovascular and hybrid techniques for the treatment of complex aortic pathologies 3rd Update Congress in Cardiology and Cardiovascular Surgery; 28 Oct-2 Dec 2007, Antalya, Turkey Heart Surgery Forum Suppl.
25. Senay S, Karabulut H, Toraman F, Alhan C. Risk factors for intra-aortic balloon pump use in patients undergoing isolated coronary bypass surgery 3rd Update Congress in Cardiology and Cardiovascular Surgery; 28 Oct-2 Dec 2007, Antalya, Turkey. Heart Surgery Forum Suppl.
26. Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Prophylactic tranexamic acid reduces postoperative bleeding and need for transfusion after coronary bypass surgery in patients on clopidogrel. 3rd Update Congress in Cardiology and Cardiovascular Surgery; 28 Oct-2 Dec 2007, Antalya, Turkey. Heart Surgery Forum Suppl.
27. Akca Z, Altintas B, Kocaman S, Serenli O, Konak Y, Kahraman H, Topal S, Karabulut H, Gökcel A, Toraman F, Senay S, Alhan C. In-hospital diagnosis and medical management of diabetes mellitus in patients undergoing coronary bypass surgery; a single center experience 3rd Update Congress in Cardiology and Cardiovascular Surgery; 28 Oct-2 Dec 2007, Antalya, Turkey Heart Surgery
Forum Suppl.
28. Senay S, Toraman F, Alhan C, Karabulut H. Prophylactic tranexamic acid reduces postoperative bleeding and need for transfusion after coronary bypass surgery in patients on clopidogrel. Bleeding Complications in the treatment of Acute Coronary Syndrome; 3-5 Oct. 2007, Lund, Sweden.
29. Senay S, Fevzi Toraman, Serkan Gelmez, Sinan Dağdelen, Hasan Karabulut, Alhan C, Continuous arterial pressure waveform analysis accurately detects cardiac output in cardiac surgery; a prospective comparison with thermodilution, echocardiography and magnetic resonance techniques. EACTA 2008 Congress, June 11-14, 2008, Antalya, Turkey, OP 97. Journal of Thoracic and Cardiovascular Anesthesia Suppl.
30. Senay S, Fevzi Toraman, Hasan Karabulut, Alhan C, Perioperative allogeneic blood transfusion is associated with increased thirty day mortality after isolated coronary bypass surgery. EACTA 2008 Congress, June 11-14, 2008, Antalya, Turkey, OP 106. Journal of Thoracic and Cardiovascular Anesthesia Suppl.
31. Senay S, Fevzi Toraman, Hasan Karabulut, Alhan C, Low hematocrit during cardiopulmonary bypass is not associated with adverse outcome after coronary bypass surgery, EACTA 2008 Congress, June 11-14, 2008, Antalya, Turkey, OP 98. Journal of Thoracic and Cardiovascular Anesthesia Suppl.
32. Senay S, Fevzi Toraman, Hasan Karabulut, Alhan C, Determinants of postoperative bleeding after coronary bypass surgery. EACTA 2008 Congress, June 11-14, 2008, Antalya, Turkey, OP 100. Journal of Thoracic and Cardiovascular Anesthesia Suppl.
33. Senay S, Toraman F, Gunaydin S, Kilercik M, Karabulut H, Alhan C. Regulation of inflammatory cytokines and protein adsorbtion during cardiopulmonary bypass; role of allogenic red blood cell transfusion and polymethoxyethylacrylate-coated circuit systems. 57th ESCVS International Congress, April 24-27, 2008, Barcelona, Spain. Interactive Thoracic and Cardiovascular Surgery (ESCVS 2008 Young cardiac surgeon award)
34. Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Low hematocrit during cardiopulmonary bypass is not associated with adverse outcome after coronary bypass surgery. 18th World Congress of World Society of Cardiothoracic Surgery, April 30- May 3 2008, Kos, Greece. Heart Surgery Forum Suppl.
35.Alhan C, Karabulut H, Senay S, Toraman F, Cagil H. Endovascular treatment of emergent aortic pathologies. 10th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Antalya, Turkey, 13-17 May 2009 OP-227

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1. Medulla Spinalis Yaralanmalarında Derin Venöz Tromboz ve Pulmoner Embolizm, Medulla Spinalis Yaralanmaları, Ed: Hancı Murat, Aydıngöz Önder, Logos Tıp Yayıncılık, İstanbul, 2000.
2. ‘Erişkin Kalp Cerrahisinde Risk Stratifikasyonu ‘’ Kalp Ve Damar Cerrahisi , Ed :Enver Duran, Çapa Tıp Kitapevi, İstanbul, 2004.
3. ‘’ Kombine Koroner Arter Hastası-Kapak Hastasına Yaklaşım ‘’ Kalp Ve Damar Cerrahisi , Ed :Enver Duran, Çapa Tıp Kitapevi, İstanbul, 2004.
4. Senay S, Alhan C. “Myokardiyal Koruma, Kardiyolpejik Teknikler” ‘Ekstrakorporeal Dolaşım’, 2008, ISBN:978-605-4160-00-6
5. Senay S, Alhan C. “Myokardiyal koruma, Kardiyopleji dışı teknikler” ‘Ekstrakorporeal Dolaşım’, 2008., ISBN:978-605-4160-00-6

Türkçeye Çevrilen Kitap Bölümleri
1. “Triküspid Kapak Hastalıkları” Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique, Siavosh Khonsari.
2. “Myokard Enfarktüsünün Mekanik Komplikasyonları” Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique, Siavosh Khonsari
3. “ Mitral Kapak Hastalıkları” Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique, Siavosh Khonsari